Ahilik Haftası kutlamaları sona erdi

Kırşehir'de 32.'si düzenlenen Ahilik Haftası Kutlamaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Şentop’un katılımıyla gerçekleşti.

Ahilik Haftası kutlamaları sona erdi
ALPASLAN DEMİRBAŞ
ALPASLAN DEMİRBAŞ
23 Eylül 2019 Pazartesi 10:59

Ahilik Haftası kutlamaları sona erdi

Kırşehir'de 32.'si düzenlenen Ahilik Haftası Kutlamaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Şentop’un katılımıyla gerçekleşti.

 Cacabey Meydanında düzenlenen 32. Ahilik Töreninde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu’nun manevî mimarlarından Ahi Evran-ı Veli’nin öncülüğünde kurulan Ahilik teşkilatının bugün de toplumumuzun en önemli değerleri arasında yer aldığını söyledi.

Ahilik teşkilatının temelinde kardeşlik duygusunun yattığını, özünde de meslek edindirme, meslek kurallarını belirleme, piyasayı düzenleme, yardımlaşma ve dayanışma duygularını barındırdığını belirten TBMM Başkanı Şentop, “Ahilik teşkilatı, mensuplarına birbirlerini öz kardeşleri kadar yakın hissettirir. Aynı zamanda birbirlerine kefil olacak kadar, varis olacak kadar güven telkin eder. Dikkat ederseniz, yüzlerce yıldır varlığını devam ettiren bu teşkilatın genel merkezi de, şubesi de, yazılı tüzüğü de, ticaret sicil numarası da yoktur. Ahilik teşkilatı, bir nevi soyut kültürel mirasımızdır. Doğruluk, dürüstlük gibi herkes tarafından kabul edilen ilkeleri var. Yüzlerce yıldır yaşaması ve yaşatılmasının sebebi budur. Millî ve manevi değerleriyle teçhiz olmuş bir teşkilattır. Mayası bu topraklarda çalınmıştır.  

 

Ahilik, aynı zamanda çok fonksiyonlu bir teşkilattır. Barış zamanında ticarî piyasayı düzenliyor, savaş zamanında sivil savunma görevini yerine getiriyor. Otoritenin kaybolduğu, nizamın bozulduğu durumlarda yönetim boşluğunu dolduruyor. Gereğinde itfaiye teşkilatı, gereğinde zaptiye görevi ifa ediyor. Ahilik günümüz anlamında meslekte alaylı olmayı ifade ediyor. Temelinde usta-çırak ilişkisi yatıyor. Böylece hem meslek öğretiyor, hem de değerlerin nesilden nesile aktarılması temin ediliyor. Bu çerçevede bu yıl 32’ncisini kutladığımız Ahiliğe sadece folklorik bir değer olarak sahip çıkmakla kalmamalı, onu hayat felsefesi haline getirip yaşatmalıyız.” dedi.

 

Konuşmasına “Ahilik, felaket anlarında, savaş durumlarında sivil savunma teşkilatı olarak görev yapar. Nitekim ahilik teşkilatının Piri Ahi Evran Hazretleri de böyle bir kişiydi. Maneviyatımızın önderlerinden Hacı Bektaş Veli’nin çağdaşı olan Ahi Evran Hazretleri Moğol istilasına kadar Konya’daki Selçuklu Sarayı’nda atabey olarak görev yapan önemli bir kişiydi.” devam eden TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop, “Ahilik teşkilatının mensuplarını; “Eliniz, kapınız, sofranız açık olsun. Gözünüz, beliniz, diliniz kapalı olsun” nasihatleriyle yetiştiren Ahi Evren Hazretleri de meslek sahibiydi. Dericiliğin yanında yılan zehirinden ilaç üreten bir eczacıydı. Başkasının emeğinden geçinmeyi, miskinlik yapmayı tasvip etmeyen yapısıyla insanımıza nitelik kazandırmaya çalıştı. Onlara saygın ve şahsiyetli kişi olmalarının ilkelerini telkin etti. Baskı ve zorbalığa boyun eğmeyen karakteriyle Anadolu’yu işgal eden dönemin emperyalisti Moğollarla her zaman mücadele etti. Teşkilat mensubu esnafımızın da aynı inanç ve gayretle işgalci ve istilacılar direnmelerini sağladı. Nitekim bu uğurda mücadele ederken şehit edildi. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

Ahilik teşkilatı mensupları, her zaman kuruluş gayelerine uygun şekilde hareket ettiler. Nitekim bunun en somut örneğini de İstiklal Savaşı’nda gösterdiler. Sivil yardımlaşma ve dayanışma teşkilatı olarak Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar ulaştılar. Örfümüzün ve inancımızın bize öğrettiği ilkeleri meslekî terbiye metodu haline getirdiler. Böylece kahraman ordumuzun yeniden teşkilatlanmasında, cephelere mühimmat tedarik edilmesi ve ulaştırılmasında, ordumuzun levazım ihtiyacının karşılanmasında ahilik şuuruyla görev yaptılar.

Ülkemizdeki tüketici sorunları ile ilgili çalışmalara ve davaların sayısal istatistiklerine baktığımızda ne yazık ki durum pek iç açıcı görülmüyor. Neden? İşte başından beri anlamaya, anlatmaya çalıştığımız bir değerler bütünü olan Âhilik müessesesi ilkelerinin bugün varlığı ya da yokluğu meselesi. Daha çok kazanç, daha hırslı örülmüş parlak hayatlar ister ve ararken; daha mutsuz, elindekiyle yetinmeyen, doymayan kişi ve topluluklara dönüştük. İnsanı, toplumu, ticareti, yönetimi velhasıl bütün bir hayatı ayakta tutan temel değerler ve o değerler üzerinde yükselen yasaların içeriği boşaltılırsa, o değerler yok sayılırsa hayat cehenneme döner, kimse mutlu olmaz.

Kırşehir sıradan bir şehir değil. Burası gündelik hayatın en önemli ayaklarından biri olan esnaflığın Piri Ahi Evran’ın yaşadığı bir şehir. O Ahi Evran ki, toplumu ayakta tutan temel değerleri, açık ilkelerle bu şehirde hayata geçirdi ve buradan bütün bir vatan bu ilkelere saygı duyan, içselleştiren ve yaşayan bir esnafın, zanaatkârın ahlâk zemini oldu. Bu ilkelerin esnaf arasında örgütlü biçimde yürürlüğe girmesiyle, alışveriş yapanlar birbirinden emin oldu, ticarî hayatın omurgası olan güven duygusu tavan yaptı. İçinde bulunduğumuz meydan da sıradan bir meydan değil. Bugün Cacabey Câmii olarak andığımız bu yapı, geçmişin önemli bir medresesi, dahası 13. asrın son çeyreğinde Astronomi Yüksek Okulu olarak hizmet vermiş bir yapıdır.

Ahi Evran yahut Nureddin Caca Bey, yahut Hacı Bektaş-ı Veli, Hz. Mevlâna ve Selçuklu dönemindeki diğer büyük değerlerimizin hepsi, bize, yüksek bir ahlâkî tutumun yanısıra; yapılan işi kendi doğal yasaları içinde en iyisi olarak yapmamızı teklif eder.

Ahi Evran-ı Veli işte temelde hepimizi mutlu edecek bu formülü öneriyordu: İşini iyi yap, iyi yap, iyi yap. Onun meşhur sözünü bir daha hatırlayalım: “Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir; Akıl, ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir.” Bu cümledeki kavramlara bakalım: Hak, sabır, biz, akıl, ahlak, çalışmak ve bizi geçmek… Her yönüyle insanı sabra, umuda, iyiliğe, akıllı ve doğru davranmaya ve ileri gitmeye teşvik eden bir cümle. İçinde iyilik ve umut var. Şunu rahatlıkla söylemek mümkündür: Âhilik dar anlamıyla bir esnaf teşkilatlanmasının adıdır.  Asıl âhilik ise ideal insan ve toplum arayışının bir ifadesidir. Bu pencereden bakarsak, esnaf teşkilatı anlamındaki âhilik, ideal âhilik arayışının bir parçasından ibarettir.

Ahilik, insanlık için de uzun soluklu, değerli bir varoluş felsefesidir. Tevazu, paylaşma, doğruluk, meslek ahlâkı ilkeleri etrafında esnaf ve zenaatkârlar üzerinden toplumu sağlam temeller üzerinde örgütleyen ve bir kamusal esenlik alanı tesis eden büyüklerimize selam olsun. Unutmayalım ki yine bu toprakların bir değeri olan son büyük ozanlardan Neşet Ertaş usta da bu değerlerin şahitliğini yapıp,  bize de bunu söyleyerek bir ömür geçirmiş ve aramızdan göçüp gitmiş bir gönül dostudur.” sözlerine yer verdi.

 

Vali İbrahim Akın da yaptığı konuşmada, "Ahilik Teşkilatı, düşünce ve çalışma sistemiyle 13. yüzyıldan itibaren tarihimize siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve sosyal alanlarda etki ederek medeniyetimizin oluşmasında önemli bir faktör olmuştur. Büyük bir âlim ve mutasavvıf olan Ahi Evran-ı Veli, kurduğu Ahilik sistemi ile insanları iyi bir Müslüman, vasıflı bir meslek sahibi ve üretici haline getirmiş, onları hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışan, kardeşliği, cömertliği, doğruluğu, dürüstlüğü, ahlaklı olmayı kendisine şiar edinmiş bireyler olarak yetiştirmiştir. Milletimize özgü bir fütüvvet hareketi olarak da nitelendirilen Ahilik geleneği, toplumda birlik ve beraberliği sağlayarak halkımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmıştır. Milletimiz de milli ve dini değerlerimizin harmanı olan Ahiliği ve onun getirdiği prensipleri içselleştirerek yaşantısına aksettirmiş ve yüzyıllar boyunca huzur ve mutluluğa ermiştir. Ahilik, toplum yararını kişisel çıkardan üstün gören, kanaatkâr ancak müteşebbis ruhlu insan yetiştirmeye çalışmıştır. Ahiler için dünya bir imtihan yeri olduğundan dünyada yaptıkları iktisadi faaliyetlerin temel amacı ahireti kazanmaktır. Bu nedenle kul hakkına, emek ve alın terine, başkalarını sömürmemeye, helal kazanç sağlamaya büyük bir itina göstermişlerdir. Biliyoruz ki, bilim ve teknoloji hayatımızda ne kadar yer edinirse edinsin, insanların hayattan beklentileri ne kadar çok artarsa arsın Ahiliğin her çağa ışık tutan prensipleri daima hayatımızda var olacaktır. Bu yüzden imanın, ilim ve ahlakla yoğrulduğu, çalışma ile şekillendiği milletimize özgü bu sistemi yaşatmak hepimizin ortak görevidir. Bu duygularla, tüm esnaf ve zanaatkârlarımızın, Kırşehirli hemşerilerimizin ve milletimizin Ahilik Bayramı’nı kutluyor, bugün yoğun devlet işlerine rağmen törenimize katılarak bizleri onurlandıran Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza şükranlarımı arz ediyor, tüm katılımcıları saygı ile selamlıyorum.” şeklinde konuştu.

 

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Kırşehir ESOB Başkanı Bahamettin Öztürk’ün de yaptıkların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Yılın Ahisi Şükrü Çalım’a, Yılın Kalfası Ayşe Saka ve Yılın Çırağı Özgür Demirci’ye ödüllerini verdi. Ayrıca yine, 2019 Yılı Ahilik Hizmet Ödülü Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu’na Sayın Meclis Başkanımız tarafından verildi.

 

Daha sonra, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TOBB Başkan Vekili ile TESKOMB Başkan Vekili tarafından Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a Şed kuşatılarak Ahilik kaftanı giydirildi.

 

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Vali İbrahim Akın da TBMM Başkanına günün anısına plaket takdim ettiler.

 

Cacabey Meydanındaki törenin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali İbrahim Akın ve beraberindeki protokol vatandaşlarımıza aşure dağıttılar.

Programın devamında Ahi Evran-ı Veli’nin türbesini ziyaret ederek dua eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Neşet Ertaş’ın mezarını da ziyaret etti.

Ahilik Haftası Resmi Törenine katılmak üzere ilimize gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, son olarak Valiliği ziyaret ederek Vali İbrahim Akın’dan brifing aldı. Meclis Başkanımız, Valilik ziyaretinin ardından ilimizden ayrıldı.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.