banner245

Akdeniz, yeni teşviklerle ilgili bilgi verdi

Kırşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürü H.Mehmet Akdeniz, yeni sigorta prim teşvik destek ve indirimlerle ilgili detaylı bilgi verdi. 

Akdeniz, yeni teşviklerle ilgili bilgi verdi

Akdeniz, yeni teşviklerle ilgili bilgi verdi

Kırşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürü H.Mehmet Akdeniz, yeni sigorta prim teşvik destek ve indirimlerle ilgili detaylı bilgi verdi. 

Akdeniz, 24'e yaptığı yazılı açıklamasında, 21.03.2018 tarihinde kabul edilen 7103 Sayılı Kanuna istinaden işverenleri yakından ilgilendiren yeni sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerin yürürlüğe girdiğini ifade ederek, " Gerçekten çalışma hayatında işverenlerimizi çok rahatlatacak, devlete karşı ödeme yükümlülüklerini hafifletecek, istihdamı artıracak teşvikler hayata geçmiştir. Ayrıca, hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların,  sigortalı çalışmaları, bunlara aylık bağlanmasına engel oluşturmayacak. Ülkemizde istihdamın ve üretimin arttırılması, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, kayıt dışı istihdamın engellenmesi,  engelli istihdamının artırılması, genç ve kadınların işgücüne katılımının sağlanması için getirilen bu sigorta prim teşviklerin işverenlerimize anlatılması, onların bilgilendirilmesi istenen hedefe ulaşmak için çok önemlidir. 
Kırşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak işverenlerimizi bilgilendirecek ekibimizi kurduk, gerekli ön hazırlık çalışmalarımızı tamamladık ve ilk toplantımızı Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığında,Muhasebeci ve Mali Müşavirlerimizin katılımı ile gerçekleştirdik. Sunum ve ardından soru-cevap olarak yapılan toplantı geniş katılımlı ve çok verimli geçmiştir. 
Bundan sonra ekibimiz, tüm meslek odaları ile toplantı gerçekleştirecektir. Ardından İlimizde ve ilçelerimizde faaliyet gösteren işverenlerimizi ziyaret ederek konuyla ilgili herkese ulaşmaya çalışacağız. İlimizde istihdamın artırılması ve kayıtdışı istihdamın önlenmesi için bilgilendirme faaliyetlerimizin son derece önemli olduğunun sorumluluk ve bilincinde hareket ediyoruz. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın talimatları doğrultusunda  2017yılında başlayan Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında İlimizde 4839 ilave istihdam gerçekleştirerek hedeflenen ilave 3000 sigortalı istihdam hedefinigeçmiş olduk.Kırşehir,2018 yılında da Çalışma Hayatında Milli Seferberlik 2.faz çalışmaları kapsamında beklenen başarıyı gerçekleştirecektir. Bu konuda işverenlerimiz üzerlerine düşen görevi geçmişte fazlasıyla yerine getirmiş, bu gün de kuşkusuz yerine getirecektir.
5510 sayılı Kanunda beş, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda beş, 4857 sayılı İş Kanununda bir, 5746 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanununda bir, 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda bir, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda 2 olmak üzere toplamda on beş farklı sigorta primi teşvik, destek ve indirimi uygulanmaktadır.
Mevcut 15(onbeş) sigorta prim teşviklerini başlıklar halinde ve en son yürürlüğe giren İlave İstihdam Teşviki ve Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşvikini özetle şu şekilde açıklayabiliriz:

SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ

5510 sayılı Kanunla Getirilen Teşvikler:
    Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim (81. md. 1/ı)
    Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar İçin Uygulanan 5 Puan İndirim (81. md. 1/i)
    İlave 6 Puanlık İndirimi (81. md. 2. fıkra)
    Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik (Ek 2. md.)
    Asgari Ücret Desteği (Geçici 75. md) (Yeni)
Diğer Kanunlarla Getirilen Teşvikler:
    İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki (4447 sk. 50. md.)
    Genç, Kadın Ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik (4447 sk. Geçici 10. md.)
    İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik (4447 sk. Geçici 15. md.)
    İlave İstihdam Teşviki (4447 sk. Geçici 19. md.) (Yeni)
    Bir Senden Bir Benden Teşviki (4447 sk. Geçici 20. md.) (Yeni)
     Kültür Yatırımları Ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki (5225 sk. 5. md.)
     Engelli Sigortalıların İstihdamına Yönelik  Teşvik(4857 sk. 30. md.)
    Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik (5746 sk. 3. md.)
    Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik (3294 sk. Ek 5. md.)
    Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Çocukların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik (2828 sk. Ek 1.md)
Teşviklerden yararlanmak için genel koşullar;
    Aylık Prim ve Hizmet belgesi yasal süresi içinde verilmeli
    Primler yasal süresi içinde ödenmeli,
    Prim, İPC ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,
    Var olan borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı ve bu borçlar düzenli ödenmeli
    Kayıt dışı ve sahte sigortalılık bulunmamalı

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:  Sigortalıların;
    İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
    İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
    1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri gerekmektedir.
İşyeri yönünden aranılan şartlar: 
    Özel sektör işverenine  ait olması,
    Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması, gerekmektedir.
1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır. 
Bu teşvikten yararlanılan aydaaynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.
Teşvikten yararlanırken işten ayrılan ve tekrar işe dönen sigortalı koşulları sağlıyorsa teşvikten yararlanmaya devam eder.
Destek tutarı:
    İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 5.412 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (761,06 ila 2.029,50 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 ila 2.151,45 TL)
    Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı (Asgari Ücret) üzerinden hesaplanacak tüm primler (761,06 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 TL)

Destek Süresi
    2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek,  18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

BİR SENDEN BİR BENDEN İSTİHDAM TEŞVİKİ

Sigortalı yönünden aranılan şartlar: Sigortalıların;
    18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olmaları,
     1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması,
    İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması, 
    İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
    İşe giriş tarihi itibarıyla işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması  gerekmektedir.
İşyeri yönünden aranılan şartlar: İşyerinin;
    İmalat sektöründe faaliyet göstermesi ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektör işverenine ait olması,
    İşyerinin 2017 yılındaki sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması,
    Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılında Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması, gerekmektedir.

Destek tutarı:
    2018 yılı için asgari ücretli çalışanın işverene aylık toplam maliyeti 2.486,14 TL’dir. 
    Prim Desteği; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı tutarında (761,06 TL) destek sağlanacaktır.
    Ücret Desteği; 53,44 TL’nin sigortalının prim günü sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda (1.603,20 TL) destek sağlanacaktır.
    Vergi Desteği; Maliye Bakanlığınca destek kapsamındaki sigortalıların asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri karşılanacaktır.
Destek Süresi:
    Bu teşvik kapsamında sağlanacak destekler 2018 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için ve İşyerleri, 2017 yılındaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak istihdam edecekleri en fazla iki sigortalı için bu teşvikten yararlanılır " dedi. 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.